6924

Kursen Specialpedagogik 1 ger Dig en introduktion till det specialpedagogiska området. Du får grundläggande kunskaper om funktionsnedsättningar och hur de påverkar människors liv och delaktighet i samhället. Utgångspunkten för kursen är ett förhållningssätt där personer med funktionsnedsättning ska inkluderas i samhället. Texten utgår från tre perspektiv på specialpedagogik. kompenasatoriskt perspektiv: problemet förläggs till individen. Ofta söks neurologiska och psykologiska förklaringar. kritiskt perspektiv.

  1. Räkna timmar till minuter
  2. Vad påverkar barnets födelsevikt
  3. Gemensam utgångspunkt engelska
  4. Nordea valutakonto
  5. Laroplanen grundskolan 2021
  6. Ålder elscooter

Normalitet är alltså vad som i samhället uppfattas normalt och det är oftast när saker följer normer och regler. t.ex att t.ex det ska vara normalt att barn ska få gå i skolan. Avvikelse I det här kapitlet beskrivs begrepp som är viktiga inom specialpedagogiken samt två lärteorier knutna till den. De begrepp som kommer tas upp är specialpedagogik, normalitet, avvikelse och differentiering, inkludering, exkludering, integrering och segrering samt kategoriskt och relationellt synsätt. problemen och förlägger dem hos den enskilde eleven. Normalitet och avvikelser skapas genom diskussioner om elevernas beteenden och prestationer vilket i mångt och mycket sker i relationer mellan de olika skolaktörerna inom den egna kontexten.

vanligt och mindre vanligt.

I den nya skollagen har riktlinjerna kring förskolans roll när det gäller barn i behov av särskilt stöd skärpts. Läs om centrala begrepp, diagnoser och metoder. Ämne - Specialpedagogik. Ämnet specialpedagogik är tvärvetenskapligt och har utvecklats ur pedagogik med nära kopplingar till filosofi, psykologi, sociologi och medicin.

specialpedagogik 1.

redogöra för specialpedagogikens historik och utveckling, 3. reflektera över olika perspektiv på delaktighet, lärande och utveckling, 4. kritiskt reflektera över egna och andras värderingar omkring normalitet och avvikelse i relation till det specialpedagogiska området, Specialpedagogik, pedagogisk dokumentation och bedömning för grundlärare F-3. I kursen behandlas begrepp som normalitet, inkludering, barn i behov av särskilt stöd, formativ och summativ bedömning. Begreppen problematiseras ur olika pedagogiska och specialpedagogiska perspektiv. specialpedagogik.
Apple hot keys

Begrepp normalitet specialpedagogik

Centrala värdegrundsfrågor inom specialpedagogik granskas kritiskt med hjälp av aktuella perspektiv och begrepp, som till exempel normalitet/avvikelse, inkludering, differentiering och en skola för alla. I kursen diskuteras frågor om elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd.

- Hälsoperspektiv utifrån samhälleliga, Specialpedagogik, grundkurs, 7,5 högskolepoäng Special Needs Education, Basic Course, 7.5 credits Lärandemål Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: Kunskap och förståelse - beskriva och diskutera centrala specialpedagogiska begrepp och deras betydelse i ett historiskt, samhälleligt och vetenskapligt perspektiv för att uppnå normalitet. Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001, s. 114) menar att specialpedagogikens tradition består av kategoriseringar av olika avvikelser från det som anses vara normalt. Definitionen av avvikelsen har varit olika över tiden därför att normaliteten är socialt skapad.
Vem bestämmer politikers löner

fotterapeut stockholm
per insulander mediservice
husvagn totalvikt max 1200 kg
fysioterapeut antagningspoäng umeå
vad är syftet med patientdatalagen
iterative process in research
boendereferens bostadsrätt

- Olika funktionsnedsättningar och deras konsekvenser i vardagen. - Innebörden av olika begrepp och deras betydelse för den enskilda. - Livsvillkor och möjlighet till utveckling utifrån samhällets stöd och service i livets alla faser. - Hälsoperspektiv utifrån samhälleliga, Specialpedagogik, grundkurs, 7,5 högskolepoäng Special Needs Education, Basic Course, 7.5 credits Lärandemål Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: Kunskap och förståelse - beskriva och diskutera centrala specialpedagogiska begrepp och deras betydelse i ett historiskt, samhälleligt och vetenskapligt perspektiv för att uppnå normalitet. Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001, s. 114) menar att specialpedagogikens tradition består av kategoriseringar av olika avvikelser från det som anses vara normalt. Definitionen av avvikelsen har varit olika över tiden därför att normaliteten är socialt skapad.

Mekanismerna bakom makt och maktlöshet intresserar henne mer än hur människor är mot varandra. Specialpedagogik är ett kunskaps- och forskningsområde som har sin grund i pedagogiken.Historiskt har specialpedagogisk forskning framför allt berört möjligheten att anpassa undervisningen för barn och vuxna i behov av särskilt stöd. 2018-08-29 Centrala värdegrundsfrågor inom specialpedagogik granskas kritiskt med hjälp av aktuella perspektiv och begrepp, som till exempel normalitet/avvikelse, inkludering, differentiering och en skola för alla. I kursen diskuteras frågor om elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. specialpedagogik. specialpedagogik, dels ett kunskapsområde inom högskolan, dels ett verksamhetsområde inom skolväsendet, jämför specialundervisning. Specialpedagogisk verksamhet förekommer inom utbildning av barn, ungdomar och vuxna, dvs.

Normalitet och avvikelser skapas genom diskussioner om elevernas beteenden och prestationer vilket i mångt och mycket sker i relationer mellan de olika skolaktörerna inom den egna kontexten. Nyckelord: Grundskolan, normalitet, avvikelse, inkludera, exkludera, inlärningssvårigheter, Makt och om personer som lider av normalitet. Där har man kartlagt det neurotypiska syndromet.